แผนกเอกสารและการพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

มีครุภัณฑ์ประจำแผนก จำนวน 52 รายการ

ลำดับที่

รายการครุภัณฑ์

จำนวน

หน่วยนับ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PCA

1

ชุด

2

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ALPHA

1

เครื่อง

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ GREEN 

1

ชุด

4

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์       

6

ชุด

5

เครื่องพิมพ์ “HP” LaserJet 1100

1

เครื่อง

6

เครื่องพิมพ์ “HP” LaserJet 2100M         

1

เครื่อง

7

เครื่องพิมพ์ “HP” LaserJet 6 MP

1

เครื่อง

8

UPS “LEONICS” 1000VA         

6

เครื่อง

9

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล “RISO” GR 3750

1

เครื่อง

10

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล “RISO” GR 3770 

5

เครื่อง

11

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล “RISO” RP 3700  

1

เครื่อง

12

เครื่องพิมพ์สำเนา 2 สี ระบบดิจิตอล “RISO” V8000          

1

เครื่อง

13

ลูกโมสี ขนาด A3 “RISO” GR 3770        

6

ลูก

14

ลูกโมสี ขนาด A3 “RISO” V8000

5

ลูก

15

เครื่องพิมพ์ออฟเซต “GESTETNER”  ขนาดตัด 11

1

เครื่อง

16

เครื่องเรียงหน้ากระดาษ “DUPLO” DC8000S       

1

เครื่อง

17

เครื่องเรียงหน้ากระดาษ “DUPLO” DC10

1

เครื่อง

18

เครื่องตัดกระดาษ “POSERCUT” SP37

1

เครื่อง

19

เครื่องย่อยกระดาษฝอย  

1

เครื่อง

20

เครื่องเย็บชนิดลวดขด “SCM” PG-19       

1

เครื่อง

21

รถเข็น PRESTAR

1

คัน

22

รถเข็น “LUCKY” IEC-20  ขนาด 660x106x983 mm.        

1

คัน

23

รถเข็นแสตนเลส ขนาด 50x80x170 cm.

2

คัน

24

ตู้วางกระดาษเอกสาร ขนาด 0.46x6.20x0.82 .

1

หลัง

25

ตู้วางกระดาษเอกสาร ขนาด 0.46x4.64x0.82 .

1

หลัง

 

 

ลำดับที่

รายการครุภัณฑ์

จำนวน

หน่วยนับ

26

ตู้วางกระดาษเอกสาร ขนาด 0.46x5.40x0.82 .

1

หลัง

27

ตู้วางกระดาษเอกสาร ขนาด 0.46x7.00x0.82 .

1

หลัง

28

ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก รุ่น FC-743

8

หลัง

29

ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก รุ่น FC-744, D-744

1

หลัง

30

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู LK-123

4

หลัง

31

โต๊ะยาว ขนาด 180x120x075 cm.          

2

ตัว

32

โต๊ะเอนกประสงค์ TG-80180 ขนาด 1827x760x735 mm

3

ตัว

33

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ “FLEXIPLAN” PT-60 ขนาด 50x60x75 cm.     

4

ตัว

34

โต๊ะทำงานเหล็กหน้าลายไม้ ขนาด 5 ฟุต

1

ตัว

35

โต๊ะทำงานเหล็กหน้าลายไม้ ขนาด 4 ½ ฟุต          

3

ตัว

36

โต๊ะทำงานเหล็กหน้าลายไม้ ขนาด 4 ฟุต

1

ตัว

37

โต๊ะวางกระดาษเอกสาร ขนาด 1.00x2.60x0.80 .           

3

ตัว

38

โต๊ะริมหน้ากระจก TS-2442G ขนาด 610x106x419 mm.

1

ตัว

39

โต๊ะเขียนแบบ ขนาด 80x120 cm. (BL500)         

1

ตัว

40

ชั้นวางของเอนกประสงค์ LCH-975         

1

ตัว

41

ชั้นวางของเอนกประสงค์ LCH-9110       

1

ตัว

42

ชั้นเหล็กฉาก 5 ชั้นรวมพื้นบน ขนาด 35x120x210 cm.      

1

ตัว

43

ชั้นวางเอกสารทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด 40x244x170 cm.

1

ตัว

44

ชั้นเหล็กฉาก 5 ชั้น

1

ตัว

45

เก้าอี้นั่งทำงาน TS-8A

3

ตัว

46

เก้าอี้นั่งทำงาน CH-064

6

ตัว

47

เก้าอี้นั่งทำงาน CH

3

ตัว

48

เก้าอี้นั่งพิมพ์งาน 9230

1

ตัว

49

เก้าอี้ ITC-250   

2

ตัว

50

เก้าอี้โพลี-โพรพีลีน PP-02C        

5

ตัว

51

เก้าอี้โซฟารับแขก 2 ที่นั่ง CM-8420 ขนาด 1308x756x730 mm.

2

ตัว

52

กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาด 90x120 cm.

1

อัน