ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและงานด้านบริหารของมหาวิทยาลัย   ซึ่งตั้งอยู่  ณ อาคารอำนวยการ  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  2536    ตั้งอยู่บนพื้นที่  626.28  ตารางเมตร   โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า   ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2538  ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  แต่ก็ยังใช้โครงสร้างการบริหารเป็น 5 หน่วยงานเหมือนเดิมทุกประการ  ซึ่งได้แก่
            1. สำนักงานเลขานุการ
            2. แผนกโสตทัศนูปกรณ์
            3. แผนกเอกสารและการพิมพ์
            4. แผนกโสตทัศนบริการ
            5. กลุ่มงานบริการโสตทัศนศึกษา (วิทยาเขตยศเส)
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีนโยบายให้โอนย้าย แผนกโสตทัศนบริการ ออกไปสังกัดศูนย์บรรณสารสนเทศ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  ขณะเดียวกันศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาก็ได้ตั้งแผนกใหม่อีก 1 แผนก คือ  แผนกศิลปกรรม แล้วต่อมาในปี พ.ศ.2545  มหาวิทยาลัยได้ย้ายคณะพยาบาลศาสตร์   มาประจำอยู่ที่บางพลี   จึงส่งผลให้กลุ่มงานบริการโสตทัศนศึกษา   (วิทยาเขตยศเส)  ต้องย้ายมาประจำอยู่ที่บางพลีด้วย แล้วศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาจึงได้ปรับปรุงและปรับโครงสร้างการบริหารออกเป็น 1 สำนักงาน กับอีก 3 แผนก กล่าวคือ
            1. สำนักงานเลขานุการ
            2. แผนกโสตทัศนูปกรณ์
            3. แผนกเอกสารและการพิมพ์
            4. แผนกศิลปกรรม
            ต่อมาในปี พ.ศ.2546  ได้ปรับโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาให้กระทัดรัดขึ้น  เพื่อเป็นการลด ขั้นตอนและให้เกิดความคล่องตัวกับความสะดวกในการให้บริการ  โดยขอยุบแผนกศิลปกรรมเป็นงานกราฟิกและคลินิกสื่อ   สังกัดไว้เป็นงานในแผนกโสตทัศนูปกรณ์   แล้วต่อมาในต้นปี พ.ศ. 2547 ก็ได้แตกงานกราฟิกและคลินิกสื่อออกเป็น 2 งาน คืองานกราฟิก กับงานผลิตสื่อภาพและเสียง (ยุบงานถ่ายภาพไปรวมไว้ด้วยกัน)    จึงทำให้ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามีโครงสร้างการบริหารเป็น 1 สำนักงาน กับ
อีก 2 แผนก  ดังนี้
            1. สำนักงานเลขานุการ
            2. แผนกโสตทัศนูปกรณ์
            3. แผนกเอกสารและการพิมพ์