ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการผลิต และจัดหาสื่อต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งควบคุมดูแลการใช้หอประชุม ห้องประชุม ห้องบรรยายพิเศษ และห้องปฏิบัติการภาษา เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเครื่องฉาย และมิใช่เครื่องฉาย ให้บริการด้านการผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการผลิตงานด้านกราฟิก รวมทั้งเป็นศูนย์ที่เก็บต้นฉบับงานของสื่อทุกชนิดของมหาวิทยาลัย
            ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งดูแลและรับผิดชอบงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
            1. ควบคุมดูแลให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท
และให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นเครื่องฉายและมิใช่เครื่องฉายรวมทั้งออกแบบระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
            2. ควบคุมการให้บริการในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในหอประชุม ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องบรรยายพิเศษต่าง ๆ ห้องเรียนรวม และห้องเรียนภายในทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
            3. ให้บริการผลิตสื่อการสอนด้านสื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานด้านกราฟิกทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย
            4. ให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกทักษะการใช้โสตทัศนูปกรณ์และการผลิตโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ
            5. เก็บรักษาต้นฉบับสื่อทุกประเภท  เพื่อเป็นต้นฉบับในการทำสำเนาไปใช้งานยังศูนย์บรรณสารสนเทศ
            6. จัดโครงการพัฒนาและฝึกทักษะด้านการผลิตสื่อและเทคนิคการนำเสนอสื่อการสอน โดยเน้น
การบริหารเสน่ห์ในการนำเสนอ หรือจริตวิทยาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับคณาจารย์   และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
            7. รวบรวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการแก่
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
            8. เน้นการให้บริการด้วยใจรัก (Service Mind) และ ณ แรกรับประทับใจในจุดเดียวจบครบทุกขั้นตอน (One Stop Service)
            นโยบายหลัก
            1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารงานทั่วไปของ มหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตผลงานด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการใช้สื่อและผลิตสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ
            วัตถุประสงค
            1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
            2. เพื่อให้บริการด้านการผลิตและการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
            3. เพื่อให้บริการงานผลิตสื่อด้านเอกสารและการพิมพ์
            4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทั้งด้านการใช้และการผลิตสื่อทั้งการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
            ปณิธาน
            ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เลื่อมใสในบทบาทของความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ งานด้านเอกสารและการพิมพ์ และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย
            วิสัยทัศน์
         ผลิตและพัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย โดยมีดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเทคโนโลยีล้ำสมัย
            พันธกิจ
         ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามุ่งมั่นพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานด้านเอกสารและการพิมพ์เพื่อสนับสนุนการบริหารการเรียนการสอนและพัฒนาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
            คำขวัญของหน่วยงาน 
            “สนับสนุนงานบริหารให้บริการงานสอนเอื้ออาทรผู้ขอใช้บริการ”
            คติพจน์ของหน่วยงาน
            “จงทำแต่สิ่งที่ดีกว่า แต่…อย่าทำสิ่งที่ดีที่สุด”