แผนกโสตทัศนูปกรณ์
          มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์และงานด้านกราฟิก
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง  สไลด์ วิดีโอ ให้บริการล้างอัดขยายภาพ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การบริการผลิตสำเนาสื่อพร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาต้นฉบับสื่อ ลำดับภาพวีดิทัศน์และบันทึกเสียง ให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องบรรยายพิเศษ และหอประชุมของมหาวิทยาลัย ดูแลบำรุงรักษาและตรวจซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ในเบื้องต้นก่อนนำส่งซ่อมภายนอก การออกแบบ ปกหนังสือคู่มือ  แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การทำป้ายไวนิล  โปสเตอร์และตัดสติ๊กเกอร์  วาดภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน ภาพเหมือน ภาพประกอบเรื่อง เป็นต้น โดยมีหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ ดังนี้
            2.1 งานกราฟิก
                        2.1.1 ออกแบบและจัดทำ Artwork
                        2.1.2 พิมพ์สกรีน
                        2.1.3 วาดภาพเหมือน/ภาพการ์ตูน
                        2.1.4 เขียนป้ายโปสเตอร์
                        2.1.5 ตัด Sticker ตัวอักษร
            2.2 งานเทคนิคและบริการใช้สื่อให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
                        2.2.1   เครื่องฉายข้ามศีรษะ
                        2.2.2   เครื่องฉายสไลด์
                        2.2.3   เครื่องเล่นเทปโทรทัศน์
                        2.2.4   เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวิดีโอ
                        2.2.5   เครื่องวิทยุเทป
                        2.2.6   โทรทัศน์
                        2.2.7   เครื่องฉายระบบวิดีโอ
                        2.2.8   Notebook Computer
                        2.2.9   จอรับภาพ
                        2.2.10 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง
                        2.2.11 ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น
                        2.2.12 เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี
            2.3. งานผลิตสื่อภาพและเสียง
                        2.3.1 ลำดับภาพและบันทึกเสียง
                        2.3.2 ถ่ายวิดีโอและบันทึกเทปโทรทัศน์
                        2.3.3 สำเนาแถบวีดิทัศน์และแถบบันทึกเสียง
                        2.3.4 สำเนาแผ่นซีดี/เขียนข้อมูลงานต่าง ๆ ลงแผ่นซีดี
                        2.3.5 แปลงสัญญาณ/เสียง Analog เป็น Digital
                        2.3.6 ผลิตสื่อการเรียนการสอน/สื่อการนำเสนอ
            2.4 งานต้นฉบับสื่อ
                        2.4.1 บริการล้างอัด-ขยายภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายและสไลด์
                        2.4.2 ลงทะเบียนสื่อ ได้แก่ รูปภาพ สไลด์ วิดีโอ และแถบเสียง
         1.รายการโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ   2.รายการครุภัณฑ์ในห้องเรียน