แผนกเอกสารและการพิมพ์
          มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบอักษรและพิมพ์ขนาดตัวอักษรด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นต้นฉบับ จัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่จัดพิมพ์ พร้อมสำเนาไฟล์เพื่อให้บริการผลิตสำเนาเอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ หนังสือ ตำรา แผ่นพับ แบบขอใช้บริการของหน่วยงานและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  (COPY PRINTER) 1-2 สีและเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต (OFFSET) รวมถึงการให้บริการเรียง เย็บ เข้าเล่มและตัดเจียน พร้อมทั้งมีบริการส่งเอกสารถึงคณะวิชา โดยมีหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ ดังนี้
          3.1 งานพิมพ์ต้นฉบับ
                        3.1.1 ให้บริการจัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ งานด้านบริหาร
                                  งานโครงการ และงานการสัมมนาของมหาวิทยาลัย
            3.2 งานพิมพ์สำเนา
                        3.2.1 จัดรูปแบบเอกสารก่อนการผลิต
                        3.2.2 พิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
                        3.2.3 ถ่ายเอกสาร
                        3.2.4 จัดส่งงานที่ผลิตเสร็จแล้วตามคณะ
            3.3 งานเรียง เย็บ เข้าเล่มและตัด
                        3.3.1 เรียงพับเอกสารสำหรับเย็บเป็นชุด
                        3.3.2 เข้ารูปเล่มเอกสารพร้อมตัดเจียน
          รายการครุภัณฑ์แผนกเอกสารและการพิมพ