สำนักงานเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
          มีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกศูนย์ฯ รับ-ส่งเอกสาร  และมีการจัดเก็บเอกสารตามหลักสารบรรณให้เป็นหมวดหมู่ รับงานบริการต่าง ๆ จากผู้ขอใช้บริการ ให้บริการรับงาน เพื่อทำการผลิตหรือการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ ทั้งงานด้านบริหารและด้านการเรียนการสอน จัดทำบัญชีเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานและเอกสารคำสอน พร้อมทั้งทำประวัติครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ  โดยมีหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ ดังนี้
            1.1  งานบริการส่วนหน้า
                       1.1.1 ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
                       1.1.2 ประสานงานด้านการผลิต
                       1.1.3 เบิก-จ่ายเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน
                       1.1.4 จัดทำสรุปการเบิก-จ่ายเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน
                       1.1.5 จัดทำสรุปการใช้กระดาษประจำเดือน          
            1.2 งานสารบรรณ
                        1.2.1 ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
                        1.2.2 ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
                        1.2.3 รับ-ส่งเอกสาร
            1.3 งานบัญชีและพัสดุ
                        1.3.1 เบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน
                        1.3.2 จัดทำสรุปการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน
                        1.3.3 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์