หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
1114
สายตรง/โทรสาร : 02-3126384
สำนักงานเลขานุการ
-งานสารบรรณ/ธุรการ
-งานบริการส่วนหน้า
-งานบัญชีและพัสดุ

1114,1456
1144,1145
1114,1456

แผนกโสตทัศนูปกรณ์
-หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์
-งานเทคนิคและบริการใช้สื่อ
-งานผลิตสื่อภาพและเสียง
-งานต้นฉบับสื่อ
-งานกราฟิก


1147
1146
1454
1455
1453
แผนกเอกสารและการพิมพ์
-หัวหน้าแผนกเอกสารและการพิมพ์
-งานพิมพ์ต้นฉบับ
-งานพิมพ์สำเนา
-งานเรียง เย็บ เข้าเล่มและตัด

1148
1175
1196
1457