ผู้บริหาร
อาจารย์ธวัช    จัตุรัส 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
นายวิทยา     แตงโม
เลขานุการ
นายพิศิษฐ์    วงษ์ถาวร
หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวบุณยวีร์     เกตุขวง
หัวหน้าแผนกเอกสารและการพิมพ์