สำนักงานเลขานุการ
นายวิทยา     แตงโม
เลขานุการ

นางสาวสุพรรณี     เกิดวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางอำไพ    แตงโม
เจ้าหน้าที่เอกสารและการพิมพ์(ช่วยงานบริการส่วนหน้า)