แผนกโสตทัศนูปกรณ์
นายพิศิษฐ์    วงษ์ถาวร
หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์

นายสมศักดิ์     บัวทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางปาริชาติ     แดนสิงห์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายจิระศักดิ์    ศิริปัญจนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายกฤตพล    คุณนันทปรีดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายประทีป    อินทรสิทธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสถิตย์    บุตรน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายรุ่งเรือง    ช้างหัวหน้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรศักดิ์    อติวัชรกุล
ีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายองอาจ    สุวรรณา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายทรงศักดิ์    พึ่งพูล
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายธะรัตน์ชัย    แก้วโบราณ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายสันทัด    แตงสี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายชัชชัย    เจริญพร
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นางเยาวเรศ    ฉ่ำฉิม
พนักงานบริการ
นางเกศรินทร์   อุส่างเงี้ยว
พนักงานบริการ
นางนงค์รักษ์   ธรรมพันธ์
พนักงานบริการ
นายประสาน   สีขาว
พนักงานบริการ