แผนกเอกสารและการพิมพ
นางสาวบุณยวีร์    เกตุขวง
หัวหน้าแผนกเอกสารและการพิมพ์

นางสาวบุญพา    แสงจันทร์
นักเอกสารและการพิมพ์
นางวารุนี    ไข่มุกข์
เจ้าหน้าที่เอกสารและการพิมพ์
นางดุษฎี    ศุภจิตร
เจ้าหน้าที่เอกสารและการพิมพ์
นายสุริยา    นาคคำ
นักเอกสารและการพิมพ์
นางสุจันทรา    เกิดสุข
พนักงานบริการ
นายนิยม    ทิมแห้ว
พนักงานบริการ
นายอำนาจ    ศรีพรม
พนักงานบริการ
นายปริญญา    โชโต
เจ้าหน้าที่เอกสารและการพิมพ์