1.พิธีประสาทปริญญาบัตร
    ปีการศึกษา 2548
2.การสัมมนา เรื่อง บริการที่ดีคือกุญแจ
   แห่งความสำเร็จ
   27-29 เมษายน 2550
3.การสัมมนา เรื่อง บริการที่ดีคือกุญแจ
   แห่งความสำเร็จ รุ่นที่ 2
   6 - 9 กันยายน 2550