1.นักศึกษาัปริญญาโทสาขาวิชา
    เทคโนโลยีการศึกษา
    มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
    พระราชวังสนามจันทร์
2.ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
    การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    26 เมษายน 2550
3.ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    29 สิงหาคม 2550
4.โรงเรียนรวมสายวิทยาการ
    กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
    กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
    4 มกราคม 2551
5.นศ.ปริญญาตรีและปริญญาโท
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
    ม.บูรพา และ ม.รามคำแหง
    14 กุมภาพันธ์ 2551
6 คณะศึกษาดูงานจาก
   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
   จังหวัดอุบลราชธานี
   10 มีนาคม 2551